AgroBio Folpan 80 WG proti plísni révové v révě vinné 5 x 20 g

Folpan 80 WG je kontaktní fungicidní přípravek s protektivní účinností proti plísni révové s významnou vedlejší účinností proti plísni šedé, červené skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě. Potlačuje růst mycelia a sporulaci houbových patogenů. Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jin... více
Běžná cena: 177.5  (-13%)
127.19 Kč bez DPH
dnů:2
153.9 Kč
ks
Vyberte si zvýhodněné balení
Množstevní slevy
Kód: 03452
EAN: 8594013423076
Popis a parametry
Použití
Důležité upozornění
Recenze (0)

AgroBio Folpan 80 WG proti plísni révové v révě vinné 5 x 20 g

Folpan 80 WG je kontaktní Fungicidní přípravek s protektivní účinností proti plísni révové s významnou vedlejší účinností proti plísni šedé, červené skvrnitosti Révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě.

  • Potlačuje růst mycelia a sporulaci houbových patogenů.
  • Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
ParametryPorovnání
Výrobce
Agrobio Opava
Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí
Nebezpečné pro životní prostředí
Balení
6

Maximální počet aplikací: max. 8 x
Interval mezi aplikacemi: - před květem, po odkvětu a dále dle potřeby v intervalu 7-10 dní do počátku zaměkání.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením.

  • Postřik ukončíme při dokonalém odvlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit Koncentráty. Jednotlivé komponenty se do nádrže vpravují odděleně!

Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranný obličejový štít. Ochrana těla pracovní ochranný oděv a nepromokavý plášť s kapucí nebo turistická pláštěnka. Dodatečná ochrana hlavy není nutná pokud bude kapuce. Dodatečná ochrana nohou ochranná obuv (gumové nebo plastové holínky) s ohledem na práci v zemědelském terénu. Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Postřik provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s přípravkem se nedoporučuje ženám těhotným a kojícím.

Přípravek není hořlavý. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, event. pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou  jemného zmlžování, ne silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout půdu.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového materiálu. Při nadýchání Aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávající dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění nebo známkách alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc a zajistěte lékařské ošetření. Při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky-čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípavku výrobce neručí.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Produkt zatím nehodnocen
Související produkty

AgroBio Folpan 80 WG proti plísni révové v révě vinné 5 x 20 g

Email, na který Vám přijde odpověď
Zadejte kontaktní telefon
Vaše přání, alespoň 3 znaků
Hlídání produktu
Zadejte podmínky a email, na který chcete poslat zprávu při splnění těchto podmínek
Naposledy navštívené
Ing. Josef Chmelař
Masarykova 145
69801 Veselí nad Moravou
Česká republika
IČO: 18201130
DIČ: CZ531123159